HYGIENA - časopis pro ochranu a podporu zdraví AKTUÁLNÍ ČÍSLO
číslo 4/2017
›› více
PŘIPRAVUJEME
číslo 1/2018
›› více
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

vítejte - welcome
 
 
 
 
 
 
 
O časopise

Časopis Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví je zaměřen na významná témata z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, analýzy jeho determinant a vývojových trendů, práce objasňující podstatu a projevy vztahů mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí, jejich medicínské základy, metodologie a výsledky studií a projektů v dané problematice. Informuje o důležitých novinkách řešených v těchto souvislostech v zahraničí včetně recenzí vybraných knižních novinek. Vedle toho přináší aktuality ze života Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenské spoločnosti hygienikov SLS, právní aktuality a sdělení českého a slovenského ministerstva zdravotnictví důležitá pro činnost hygienické služby. Samostatné celostátní odborné akce jsou čtenářům prezentovány formou suplementů.

Časopis poprvé vyšel v roce 1956 pod titulem Československá hygiena a stal se nedílnou částí lékařské literatury obou států, propagátorem pokrokových směrů vývoje hygieny a vysoké úrovně vědecké a praktické práce hygienických oborů. Od roku 2004 je recenzován každý příspěvek do časopisu nezávislými recenzenty.   ›› více

Novinky

07.11.2017 – Hygienická stanice hlavního města Prahy oznamuje,
že má od 1. listopadu 2017 nového tiskového mluvčího.   ›› více

16.11.2016 – Čestné uznání MUDr. Janu Ševčíkovi
Na letošní 20. celostátní konferenci Výživa a zdraví 2016 bylo předáno MUDr. Janu Ševčíkovi Čestné uznání za perfektní organizaci dvaceti ročníků konference.   ›› více

29.08.2016 – Informační večery s Lékaři bez hranic
Regionální pobočka Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic v ČR pořádá informační večery pro zájemce o spolupráci.   ›› více

05.08.2016 – Životné podmienky a zdravie
XXIV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou sa koná v dňoch 26.–28. 9.2016.   ›› více

15.06.2015 – Biostatistika pro lékaře
Kniha zbavuje strachu z provádění výpočtů a překonává vzdálenost mezi medicínou a matematikou.   ›› více

07.03.2015 – Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015
13. května 2015 pořádá Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 8. ročník mezinárodní konference.   ›› více

06.03.2015 – Slezské dny preventivní medicíny
Celostátní konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny 2015 se koná ve dnech 11.–13. března 2015 v Karviné.   ›› více

03.10.2014 – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit
nechť je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru. Při příležitosti 60. výročí svého založení vydala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze reprezen­tativní sborníkovou publikaci.   ›› více

25.07.2014 – Zpráva o zdraví obyvatel České republiky
Obšírná zpráva shrnuje podklady o zdravotním stavu populace a prezentuje vývoj za minulé období 10 a více let.   ›› více

08.07.2014 – Vláda odvolala část Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Vláda schválila návrh místopředsedy Pavla Bělobrádka, odvoláno bylo 8 členů Rady.   ›› více

19.03.2014 – Časopis Hygiena v databázi Scopus
Hygiena je periodikem, které je po řadu let zahrnuté do mezinárodní databáze Scopus, tedy do odborně výše hodnocené úrovně. (Aktualizováno)   ›› více

13.03.2014 – Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
7. ročník konference s mezinárodní účastí pořádá ve dnech 14.–15. května 2014 Lékařská fakulta Ostravské univerzity.   ›› více

10.01.2014 – Vláda schválila Zdraví 2020
Vláda schválila dokument Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.   ›› více

20.12.2013 – Poděkování
Redakce děkuje autorům i čtenářům za přízeň věnovanou časopisu Hygiena.   ›› více

13.12.2013 – Ekonomická krize a zdraví
Dopady ekonomické krize na determinanty zdraví byly probírány na kursu WHO pro mladé odborníky ve veřejném zdravotnictví baltických států.   ›› více

04.12.2013 – Problémy se zhoubnými nádory v České republice
Pasáž dokumentu OECD, která se týká České republiky, obsahuje kritická slova k nedostatečné propagaci prevence a zdravého životního stylu.   ›› více

25.11.2013 – Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví
Prezentaci dokončeného koncepčního materiálu přednesl hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., v Senátu Parlamentu ČR.   ›› více

05.09.2013 – Ministři zdravotnictví Evropy o problémech výživy a nepřenosných nemocí
Ve Vídni se konala celoevropská konference ministrů zdravotnictví za účasti představitelů Evropské úřadovny WHO, zdravotnických odborníků a zástupců občanských a mezivládních organizací.   ›› více

19.08.2013 – Životné podmienky a zdravie
Ústav hygieny LF UK Bratislava ve spolupráci se SLS každoročně organizuje vědecko-odbornou konferenci Životné podmienky a zdravie.   ›› více

05.06.2013 – Profesor Vladimír Bencko oceněn k životnímu jubileu
pamětní zlatou medailí Univerzity Karlovy.   ›› více

31.05.2013 – Oznámení pro autory časopisu Hygiena
Redakční rada rozhodla o poplatcích za uveřejnění původních sdělení s grantovou dedikací.  ›› více

22.03.2013 – PPP medicína
– prediktivní, preventivní a personalizovaná medicína
jako moderní a respektovaný koncept.   ›› více

05.03.2013 – MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyní hlavního hygienika ČR
Vláda jmenovala MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D. zástupkyní hlavního hygienika ČR.   ›› více

01.03.2013 – Zasedání výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny
Na prvním letošním jednání výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP projednal mj. plán vzdělávacích akcí a stanovisko ke kompetencím v dozoru nad veřejným stravováním.   ›› více

08.12.2012 – Zajímavá akce Školy veřejného zdravotnictví
Koncem listopadu 2012 uspořádala Škola veřejného zdravotnictví IPVZ dvoudenní setkání někdejších absolventů za účasti ministra zdravotnictví i hlavního hygienika.   ›› více

18.10.2012 – MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. novým hlavním hygienikem České republiky
Ke dni 16.10.2012 byl jmenován hlavním hygienikem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Pro činnost hygienické služby a její další vývoj je to dobrá zpráva.   ›› více

24.09.2012 – Závěry konference Výživa a zdraví 2012, zaměřené na téma VÝZNAM A RIZIKA HLAVNÍCH ŽIVIN V PRIMÁRNÍ PREVENCI NEMOCÍ
Letošní konference se konala ve dnech 18.–19.9.2012 v Teplicích pod záštitou prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy ČLS JEP.   ›› více

21.09.2012 – Milan Tuček a kol.: Hygiena a epidemiologie
Nakladatelství Karolinum vydalo nové učební texty pro studenty lékařství.   ›› více

20.09.2012 – Setkání pedagogů vyučujících obor hygiena a epidemiologie na lékařských fakultách
Z podnětu Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se konalo v Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN diskusní pracovní setkání pedagogů vyučujících obor hygiena a epidemiologie na lékařských fakultách.   ›› více

02.08.2012 – Programová koncepce Ústavu hygieny a preventivního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Na Ústavu hygieny a preventivního lékařství UK v Hradci Králové došlo k personálním změnám. Novým přednostou ústavu se stal prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.   ›› více

20.07.2012 – Šobrův den – XXVI. konference o hyperlipoproteinemiích v Praze
Dne 6.6.2012 se konala již XXVI. mezinárodní konference věnovaná problematice rizika, léčby a možností prevence hyperlipoproteinemií.   ›› více

28.06.2012 – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata
V Senátu Parlamentu ČR se konala 2. národní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata" – nová právní úprava BOZ, její aplikace v resortu školství a dětská úrazovost.   ›› více

15.06.2012 – Náklady na diabetes mellitus může snížit účinná primární prevence
Přední odborníci na léčbu diabetu představili veřejnosti Národní diabetologický program, podle kterého je nezbytné urychleně přijmout na národní úrovni opatření zaměřená na prevenci obezity a účinnou léčbu diabetu.   ›› více

14.03.2012 – Parlament schválil novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Parlament ČR schválil novelu zákona č. 258/2000 Sb. se senátní změnou oproti vládnímu návrhu.   ›› více

13.03.2012 – Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012
Ve dnech 16. a 17. května 2012 se koná v Ostravě 5. ročník konference s mezinárodní účastí.   ›› více

16.02.2012 – Jiří Ruprich, nový profesor v hygieně
Prezident republiky jmenoval 1. února 2012 profesorem pro obor hygiena a technologie potravin doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc.   ›› více

15.02.2012 – MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. jmenován docentem
S prodlením, ale s radostí informujeme, že obor hygiena výživy je od loňského roku bohatší o nového odborníka s vědecko-pedagogickým titulem docent.   ›› více

12.01.2012 – Ocenění za dobrou praxi ve zlepšování zdraví Libereckému kraji
Ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. převzal ocenění "Dobrá praxe" za realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje.   ›› více

11.01.2012 – Zdraví a znečištění ovzduší ultrajemnými částicemi
Řešitelský tým projektu UFIREG (CENTRAL EUROPE project Ultrafine particles) je složen z výzkumných pracovníků ze čtyř evropských zemí včetně ČR.   ›› více

24.11.2011 – Časopis Hygiena zařazen do portálu EZB
Časopis Hygiena byl Národní lékařskou knihovnou zařazen do mezinárodního portálu elektronických časopisů Elektronische Zeitschriftsbibliothek (EZB).   ›› více

19.10.2011 – Cena Vojtěcha Šafaříka pro doc. RNDr. Miloně Tichého, DrSc.
Cenu Vojtěcha Šafaříka za výrazný příspěvek k rozvoji české chemické toxikologie udělila Česká společnost chemická doc. RNDr. Miloňovi Tichému, DrSc.   ›› více

23.08.2011 – Primární prevence rizikového chování
Začátkem listopadu se koná 8. ročník této mezinárodní konference, letos zaměřené na téma "Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?"   ›› více

22.08.2011 – Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011: ohlédnutí za konferencí
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě uspořádal v květnu již 4. ročník konference s mezinárodní účastí.   ›› více

23.06.2011 – Životní podmínky a zdraví
Každoroční vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí pod záštitou hlavního hygienika SR se koná ve dnech 19.–21.9.2011 v Novém Smokovci. Termín přihlášek: 29.7.2011   ›› více

07.04.2011 – Světový den zdraví 2011
Světový den zdraví se každoročně slaví 7. dubna, v den výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) roku 1946. V roce 2011 je zaměřen na celosvětovou hrozbu šíření antibiotické rezistence.   ›› více

04.04.2011 – Informace pro čtenáře a autory
Plné texty článků budou v průběhu roku 2011 zpřístupněny uživatelům WebArchivu Národní knihovny a Digitálního archivu Národní lékařské knihovny. Autorské pokyny jsou upřesněny v pasáži citací literatury.   ›› více

30.03.2011 – Novela zákona o ochraně veřejného zdraví a vodního zákona
Poslanecká sněmovna schválila dne 25.3.2011 vládní návrh novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Po diskusi proběhlo zamítnutí kontroverzních návrhů výboru pro zdravotnictví a původní vládní návrh byl ve třetím čtení přijat.   ›› více

07.03.2011 – Dny hygieny dětí a mládeže
Vědecko-odbornou konferenci s mezinárodní účastí pořádá Slovenská lekárska spoločnosť ve dnech 19.–20. května 2011 v hotelu THERMA, Dunajská Streda.   ›› více

23.02.2011 – Ze zasedání výboru SHKM
Výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP zasedal dne 16.02.2010. Jednání řídil předseda SHKM, MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.   ›› více

21.12.2010 – Podpora zdraví v projektech EU
Seminář Podpora zdraví v projektech EU se konal dne 8. prosince 2010 v SZÚ. Cílem semináře bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s využitelností výsledků Evropských projektů řešených v SZÚ a zvýšit informovanost o možnostech financování projektů z prostředků EU.   ›› více

17.12.2010 – Zpráva z výboru SHKM
Nový výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP zasedal dne 15.12.2010.   ›› více

13.12.2010 – Směrnice WHO o ovzduší interiérů
Evropská úřadovna WHO vydala směrnici pro ochranu veřejného zdraví před množstvím chemických látek, které se obvykle vyskytují ve vnitřním ovzduší. Pro každou látku je podán základní popis, zdroje a cesty expozice, kinetika a metabolismus, hodnocení rizik pro zdraví a další údaje.   ›› více

15.11.2010 – 85. výročí založení SZÚ
Dne 5. listopadu 2010 oslavil Státní zdravotní ústav své 85. narozeniny. Prof. MUDr. Milena Černá, CSc. uvádí téma diskuse postoje společnosti k prevenci v době jeho založení a v současnosti.   ›› více

10.11.2010 – Valná hromada SHKM
26. října 2010 se v Lékařském domě v Praze konala valná hromada Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Hlavním bodem programu byly volby nového výboru Společnosti po uplynutí funkčního období dosavadního výboru v letech 2006-2010.   ›› více

27.09.2010 – Závěry konference Výživa a zdraví 2010
Ve dnech 14.–16. září 2010 se konala v Teplicích 14. konference Výživa a zdraví 2010 – Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., na téma Primární prevence chorob. Z příspěvků zaznělo, že primární prevence chorob je v ČR jako součást zdravotní politiky stále opomíjena.   ›› více

28.07.2010 – Za MUDr. Janem Stránským
Ve věku nedožitých 82 let zemřel pan MUDr. Jan Stránský, dlouholetý okresní hygienik a ředitel Okresní hygienické stanice v Berouně.   ›› více

15.06.2010 – Nový profesor hygieny
Prezident republiky Václav Klaus jmenoval profesorem hygieny doc. Ing. Zdeňka Fialu, CSc., dosavadního docenta na Ústavu hygieny a preventivního lékařství LF UK v Hradci Králové.    ›› více

10.05.2010 – Odboráři o situaci v hygienické službě
Delegáti sekce pracovníků hygienické služby Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče z krajů se sešli na konferenci k současné situaci a koncepci ochrany veřejného zdraví.    ›› více

15.04.2010 – Britská Královská společnost veřejného zdravotnictví
The Royal Society for Public Health (RSPH) je nezávislá, multidisciplinární organizace, zaměřená na podporu a ochranu kolektivního zdraví a pohody lidí. Zajišťuje v oborech své působnosti výchovu a výuku ve více než 1500 výukových center po celém Spojeném království.    ›› více

15.04.2010 – Americká asociace veřejného zdravotnictví
Americká asociace veřejného zdravotnictví, patrně nejstarší a největší organizace odborníků veřejného zdravotnictví na světě, působí již od r. 1872. Usiluje o zajištění aktivit komunitní podpory zdraví a prevence nemocí.    ›› více

31.03.2010 – Demografická situace v České republice v roce 2009
Ústav zdravotnických informací komentuje nové vydání demografických tabulkových přehledů z Českého statistického úřadu.    ›› více

26.03.2010 – Hygiena má nové webové stránky
Výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP s potěšením oznamuje, že založil vlastní webové stránky. Jsou k dispozici na nově zřízené adrese http://www.spolecnost-hygieny.cz/.    ›› více

12.03.2010 – Škodlivý hluk v Evropě
Evropský úřad životního prostředí, European Environment Agency (EEA), dal do provozu nejúplnější současnou mapu expozice hluku, ukazující, jak jsou Evropané vystaveni nadměrnému akustickému znečištění. Hlukové hladiny 19 ze 43 členských států EEA jsou shrnuty v databázi NOISE.    ›› více

12.03.2010 – Výživové zvyklosti Evropanů
Univerzita ve Vídni s podporou Evropské komise vydala v r. 2009 Evropskou zprávu o výživě a zdraví, European Nutrition and Health Report (ENHR). Zpráva informuje o trendech v zásobování potravinami v různých regionech a srovnává průměrnou denní dostupnost potravin.    ›› více

12.03.2010 – EU směřuje k omezení zdravotních rizik hluku z osobních přehrávačů
V posledních letech se obrovsky zvýšil počet osobních hudebních přehrávačů, zejména typu MP3. V Evropě je denně poslouchá okolo 50–100 mil. lidí. Při nevhodném používání vzniká riziko poškození sluchu.    ›› více

12.03.2010 – Směrnice WHO pro noční hluk
Evropská úřadovna WHO vydala nedávno užitečnou publikaci, která podává úplný přehled problematiky nočního hluku. Obsahuje množství fakt, čísel, důkazů, citací, barevných grafů a takto podložené směrnice a doporučení.    ›› více

18.01.2010 – Zpráva o zdraví v Evropě
Evropská úřadovna WHO vydala v lednu 2010 výroční zprávu o zdraví a zdravotnictví v Evropě. V úvodu se připomíná, že zejména v době krize je důležité investovat do zdraví a zdravotních systémů, protože zdraví je důležitý ekonomický faktor.    ›› více

18.01.2010 – Američané pokračují v národním programu zdraví
Ve Spojených státech zhodnotili dosavadní průběh svého národního zdravotního programu Healthy People 2010 (Zdravý národ 2010) a začali pečlivě připravovat jeho pokračování.    ›› více

18.01.2010 – Zdravotnictví ČR ve statistikách OECD
Mezinárodní Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) vydala v prosinci přehled statistických dat o zdravotnictví a zdraví v členských státech. Samostatná kapitola se týká srovnání ČR s jinými zeměmi případně s průměrnými hodnotami států OECD.    ›› více

18.01.2010 – Zdravotní nezávadnost mléka prodávaného prostřednictvím automatů
Ministerstvo zemědělství nám poskytlo informaci k dotazu na podmínky prodeje čerstvého mléka zemědělci.    ›› více

18.01.2010 – Státní zdravotní ústav má novou ředitelku
Dne 18. listopadu 2009 byla jmenována ředitelkou Státního zdravotního ústavu v Praze Ing. Jitka Sosnovcová. Stala se tak první ženou v čele nejvýznamnější české instituce pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hygienu, epidemiologii a mikrobiologii.    ›› více

18.01.2010 – Z meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Stejně jako v předchozích letech bude organizován Den jódu 2010 ke dni 6. března. Dne 11.3.2010 se bude v Lékařském domě v Praze konat konference s názvem "Zásobení jódem a prevence tyreopatií se zaměřením na období těhotenství a kojení".    ›› více

14.01.2010 – Zdravý životní styl je nejlepší způsob prevence nemocí
V Německu byla nedávno ukončena rozsáhlá epidemiologická studie. Sledoval se vztah mezi diabetem, infarktem myokardu, mozkovou mrtvicí a rakovinou a čtyřmi faktory: nekuřáctvím, BMI pod 30, fyzickou aktivitou 3,5 h týdně nebo víc, oblibou zdravých nutričních zásad (vysoký konzum ovoce, zeleniny, celozrnného chleba a nízký konzum masa).    ›› více

13.01.2010 – Výročí předčasné smrti Emanuela Purkyně
Na podzim minulého roku (přesně 22. října), uplynulo 80 let od tragické smrti RNDr. Emanuela Purkyně (1895–1929), pravnuka slavného českého biologa J. E. Purkyně. Jak tato událost a osoba souvisí s hygienou? Emanuel Purkyně byl nadaný český vědec, který pracoval ve Státním zdravotním ústavu v Praze a jako první se v něm zabýval problematikou hygieny vody.    ›› více

20.11.2009 – K životnému jubileu prof. MUDr. Ladislava Rosivala, DrSc.
Osobnosť prof. MUDr. Ladislava Rosivala, DrSc. netreba slovenskej a českej vedeckej a odbornej verejnosti predstavovať. V tomto roku sa náš popredný predstaviteľ preventívnej medicíny dožil významného životného jubilea 85 rokov.    ›› více

14.10.2009 – Z jednání výboru SHKM

Schůze výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP se konala 14. října 2009 na 3. lékařské fakultě. Byly zhodnoceny aktivity Společnosti a obsáhle diskutována situace v hygienické službě, odborné zaměření, řízení a nedostatečná pozornost primární prevenci v ČR.    ›› více

13.10.2009 – Zdravotní politika řešení nepřenosných nemocí
WHO vydala publikaci o zkušenostech 8 evropských zemí s politickými aspekty zvládání nepřenosných nemocí (NN). Popisuje vývoj na úseku NN v Evropě za posledních dvacet let v zemích s různou úrovní ekonomiky, státní správy, zdravotní péče a délkou politických zkušeností.    ›› více

05.10.2009 – Prodej sladkostí ve školách USA
Šetření Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zjistilo, že školy v USA nakupují méně potravinářských výrobků typu cukrovinek a sycených nápojů než dříve, zejména ve státech, které přijaly přísné nutriční školní standardy.    ›› více

17.09.2009 – Výživa a zdraví 2009
Ve dnech 15.–17. září 2009 proběhla v lázeňském domě Beethoven v Teplicích 13. celostátní konference hygieniků výživy s mezinárodní účastí VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2009. Hlavní témata byla Alimentární nákazy a Mikrobiologie ve výživě.    ›› více

15.09.2009 – Zákon o ochraně veřejného zdraví
Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví vláda předložila poslancům v dubnu 2008, zákonodárci se k ní však nedostali. Novela byla dvakrát vyřazena a jednou nezařazena na program schůze sněmovny, a to bez jasného zdůvodnění.    ›› více

13.08.2009 – Přijmi a vydej 2009
Nedostatečný pohyb a nadbytečný příjem potravy provázejí náš každodenní život a jsou příčinou nadváhy a obezity ve světě i v ČR. Jsou i důvodem k vyhlášení 4. ročníku kampaně Přijmi a vydej. Kampaň spojená se soutěží o ceny začíná dnem 15. srpna a trvá do 15. listopadu 2009.   ›› více

10.07.2009 – Nizozemský RIVM stoletý
Nizozemský Národní ústav veřejného zdraví a životního prostředí (RIVM), obdoba českého Státního zdravotního ústavu, oslavil letos 100 let od svého založení.    ›› více

20.04.2009 – Ceny za zásluhy o veřejné zdraví v Anglii
Ministerstvo zdravotnictví Anglie oznámilo, že zřizuje ceny za zásluhy o veřejné zdraví a zdravotnictví, které budou uděleny jednotlivcům, týmům a službám koncem června.    ›› více

20.04.2009 – Nový Národní zdravotní ústav ve Finsku
Od 1. ledna 2009 existuje ve Finsku Národní ústav pro zdraví a sociální péči, National Institute for Health and Welfare, který vznikl sloučením National Public Health Institute a National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES).    ›› více

07.04.2009 – Světový den zdraví 2009
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) vyhlašuje každoročně 7. duben, den výročí svého založení, jako Světový den zdraví.    ›› více

03.04.2009 – Novinky v právních předpisech
Díky nabídce liberecké krajské hygienické stanice a ochotě paní JUDr. Evy Nekvindové otevírá redakce Hygieny na stránkách časopisu i webu rubriku pravidelných informací o nových právních předpisech.    ›› více

03.04.2009 – Redakční rada časopisu Hygiena se rozhodla zřídit novou rubriku "Diskuse" .
Jejím smyslem je otevřít prostor k prezentaci názorů, připomínek, podnětů a úvah k nejrůznějším odborným, organizačním či politickým otázkám, týkajícím se hygienické praxe, legislativy, výzkumu, pregraduální a postgraduální výchovy.    ›› více

03.04.2009 – BMI a mortalita
Předpokládá se, že body mass index (BMI) může být rizikovým faktorem pro mortalitu. Na velkých vzorcích populace se tyto vztahy studovaly ve Spojených státech, ve střední Evropě taková šetření zatím chyběla.    ›› více

21.11.2008 – "Občan a zdraví" v Liberci
"Občan a zdraví" byl název konference, kterou 9. října 2008 společně zorganizovaly Krajská hygienická stanice, Krajský úřad a Asociace neziskových organizací Libereckého kraje. Konference navazovala na podobná témata probíraná v minulých letech: 2003 – Region a zdraví a 2005 – Obec a zdraví.    ›› více

20.11.2008 – Prof. Richard Jelínek odešel
Redakce Hygieny dostala smutnou zprávu, že 27.10.2008 zemřel Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. Byl profesorem histologie, embryologie a anatomie.     ›› více

25.09.2008 – Monotematické číslo
Několik let už časopis Hygiena nevyšel jako monotematické číslo. Letos se ho podařilo připravit odborné skupině hygieny vody Státního zdravotního ústavu.    ›› více

25.09.2008 – Ze schůze výboru SHKM ČLS konané 16.9.2008 v Teplicích
Předseda výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny doc. Hlúbik referoval o setkání s hlavním hygienikem dr. Vítem a dr. Říhovou. Za výbor se zúčastnila také dr. Rážová. Předmětem jednání byla současná situace v hygienické službě a její perspektivy v souvislosti s probíhajícími či chystaným organizačními a legislativními změnami.    ›› více

30.06.2008 – Časopis Hygiena byl zařazen po schválení Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který bude využíván pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků.    ›› více

07.05.2008 – Pohybem ke zdraví
Kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice vyhlašuje letošní tematický Den WHO - Pohybem ke zdraví na 10. květen.    ›› více

02.04.2008 – Prevence jako priorita ve smlouvě mezi MZ ČR a WHO
Začátkem ledna 2008 podepsali ministr zdravotnictví T. Julínek a ředitel regionálního úřadu WHO pro Evropu M. Danzon Dvouletou smlouvu o spolupráci – Biennial Collaborative Agreement (BCA).    ›› více

31.03.2008 – Metody tvorby doporučení pro vybrané nutrienty
Koncem března 2008 se v Brně konalo dvoudenní zasedání zaměřené na metody přípravy doporučení pro nutrienty jód, sodík, kyselinu listovou a vitamin D. áíOrganizátorem bylo Centrum potravinových řetězců SZÚ a Český vědecký výbor pro potraviny (předsedou je doc. Ruprich), inicioval a financoval ho program EURRECA (European Micronutrient Reccommendations Aligned).    ›› více

06.03.2008 – WHO: Světový den zdraví 2008 – ochrana zdraví před změnou klimatu
Světový den zdraví 7. dubna 2008 má letos připomenout 60. výročí založení této mezinárodní organizace a hlavně se soustředit na ochranu zdraví před škodlivými účinky změny klimatu. Téma posunuje zdraví do centra globálního dialogu o klimatických změnách. WHO pokládá změny klimatu za jedno z nejvýznamněji rostoucích ohrožení veřejného zdraví na světě.    ›› více

06.03.2008 – Pravidelně aktualizovaný ediční harmonogram je připojen k pokynům pro autory.

›› novinky vše


Poslední aktualizace: 25.5.2016

  Aktuální číslo

Aktuální číslo


Vydává Státní zdravotní ústav, Praha, ve spolupráci
TIGIS, s.r.o.

Tigis s.r.o.

Periodicita: 4x ročně

ISSN 1803-1056 (online verze)
ISSN 1802-6281 (tištěná verze)

Digital Object Identifier https://doi.org/10.21101/hygiena

Indexováno a excerpováno:
Bibliographia Medica Čechoslovaca
Crossref
EBSCO
EMCare
Index Copernicus

Crossref logo

 

Informační leták

B7 DESIGNHOMETOP